วันที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ I วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม

ฉบับถาวรฉบับแรก อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศให้กับประชาชนชาวไทย

ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 หลังจากนั้นจึงถือเอา วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันวันรัฐธรรมนูญ

แชร์แบ่งปัน
คุยกับเรา